POZEMOK

ROZLOHA V m2

CENA V EUR

STAV

SP01

predaný

SP02

predaný

SP03

predaný

SP04

predaný

SP05

predaný

SP06

predaný

SP07

predaný

SP08

predaný

SP09

predaný

SP10

predaný

SP11

602 m2

75 852 €

voľný

SP12

601 m2

75 726 €

voľný

SP13

601 m2

75 726 €

voľný

SP14

602 m2

75 852 €

voľný

SP15

601 m2

75 726 €

voľný

SP16

601 m2

75 726 €

voľný

SP17

602 m2

75 852 €

voľný

SP18

601 m2

75 726 €

voľný

SP19

predaný

SP20

predaný

SP21

predaný

SP22

602 m2

75 852 €

voľný

SP23

601 m2

75 726 €

voľný

SP24

601 m2

75 726 €

voľný

SP25

602 m2

75 852 €

voľný

SP26

predaný

SP27

predaný

SP28

predaný

SP29

predaný

SP30

predaný

SP31

predaný

SP32

predaný

SP33

predaný

SP34

predaný

SP35

predaný

SP36

predaný

SP37

predaný

SP38

predaný

SP39

predaný

SP40

predaný

SP41

predaný

SP42

predaný

SP43

predaný

SP44

predaný

SP45

predaný

SP46

predaný

SP47

predaný

SP48

predaný

SP49

predaný

SP50

602 m2

75 852 €

voľný

SP51

601 m2

75 726 €

voľný

SP52

602 m2

75 852 €

voľný

SP53

601 m2

75 726 €

voľný

SP54

predaný

SP55

predaný

SP56

810 m2

99 630 €

voľný

SP57

780 m2

98 280 €

rezervovaný

SP58

758 m2

95 508€

voľný

SP59

734 m2

92 484 €

voľný

SP60

predaný

SP61

689 m2

86 814 €

voľný

SP62

665 m2

83 790 €

voľný

SP63

639 m2

80 514 €

voľný

SP64

615 m2

77 490 €

voľný

SP65

687 m2

86 562 €

voľný

SP66

648 m2

81 648 €

voľný

SP67

625 m2

78 750 €

voľný

SP68

predaný

SP69

predaný

SP70

predaný

SP71

predaný

SP72

predaný

SP73

predaný

SP74

predaný

POLOHA ROZLOHA (m2) CENA DOSTUPNOSŤ
SP01 predaný
SP02 predaný
SP03 predaný
SP04 predaný
SP05 predaný
SP06 predaný
SP07 predaný
SP08 predaný
SP09 predaný
SP10 predaný
SP11 602 m2  75 852 € voľný
SP12 601 m2  75 726 € voľný
SP13 601 m2 75 726 € voľný
SP14 602 m2  75 852 € voľný
SP15 601 m2 75 726 € voľný
SP16 601 m2 75 726 € voľný
SP17 602 m2  75 852 € voľný
SP18 601 m2 75 726 € voľný
SP19 predaný
SP20 predaný
SP21 predaný
SP22 602 m2  75 852 € voľný
SP23 601 m2 75 726 € voľný
SP24 601 m2 75 726 € voľný
SP25 602 m2  75 852 € voľný
SP26 predaný
SP27 predaný
SP28 predaný
SP29 predaný
SP30 predaný
SP31 predaný
SP32 predaný
SP33 predaný
SP34 predaný
SP35 predaný
SP36 predaný
SP37 predaný
SP38 predaný
SP39 predaný
SP40 predaný
SP41 predaný
SP42 predaný
SP43 predaný
SP44 predaný
SP45 predaný
SP46 predaný
SP47 predaný
SP48 predaný
SP49 predaný
SP50 602 m2 75 852 € voľný
SP51 601 m2 75 726 € voľný
SP52 602 m2 75 852 € voľný
SP53 601 m2 75 726 € voľný
SP54 predaný
SP55 predaný
SP56 810 m2 99 630 € voľný
SP57 780 m2 98 280 € voľný
SP58 758 m2 95 508 € voľný
SP59 734 m2 92 484 € voľný
SP60 predaný
SP61 689 m2 86 814 € voľný
SP62 665 m2 83 790 € voľný
SP63 639 m2 80 514 € voľný
SP64 615 m2 77 490 € voľný
SP65 687 m2 86 562 € voľný
SP66 648 m2 81 648 € voľný
SP67 625 m2 78 750 €
voľný
SP68 predaný
SP69 predaný
SP70 predaný
SP71 predaný
SP72 predaný
SP73 predaný
SP74 predaný