POZEMOK

ROZLOHA V m2

CENA V EUR

STAV

SP01

615 m2

72 570 €

predaný

SP02

600 m2

70 800 €

predaný

SP03

600 m2

70 800 €

predaný

SP04

600 m2

70 800 €

predaný

SP05

600 m2

70 800 €

voľný

SP06

600 m2

70 800 €

voľný

SP07

600 m2

70 800 €

voľný

SP08

600 m2

70 800 €

voľný

SP09

600 m2

70 800 €

voľný

SP10

600 m2

70 800 €

voľný

SP11

600 m2

70 800 €

voľný

SP12

600 m2

70 800 €

voľný

SP13

600 m2

70 800 €

voľný

SP14

600 m2

70 800 €

voľný

SP15

600 m2

70 800 €

voľný

SP16

600 m2

70 800 €

voľný

SP17

600 m2

70 800 €

voľný

SP18

600 m2

70 800 €

voľný

SP19

653 m2

77 054 €

voľný

SP20

603 m2

71 154 €

predaný

SP21

600 m2

70 800 €

voľný

SP22

600 m2

70 800 €

voľný

SP23

600 m2

70 800 €

voľný

SP24

600 m2

70 800 €

voľný

SP25

600 m2

70 800 €

voľný

SP26

600 m2

70 800 €

rezervovaný

SP27

600 m2

70 800 €

voľný

SP28

600 m2

70 800 €

voľný

SP29

600 m2

70 800 €

predaný

SP30

600 m2

70 800 €

predaný

SP31

600 m2

70 800 €

predaný

SP32

600 m2

70 800 €

predaný

SP33

600 m2

70 800 €

predaný

SP34

600 m2

70 800 €

predaný

SP35

600 m2

70 800 €

predaný

SP36

600 m2

70 800 €

rezervovaný

SP37

602 m2

71 036 €

rezervovaný

SP38

600 m2

70 800 €

predaný

SP39

600 m2

70 800 €

predaný

SP40

600 m2

70 800 €

predaný

SP41

600 m2

70 800 €

predaný

SP42

600 m2

70 800 €

predaný

SP43

600 m2

70 800 €

predaný

SP44

600 m2

70 800 €

predaný

SP45

600 m2

70 800 €

predaný

SP46

600 m2

70 800 €

predaný

SP47

600 m2

70 800 €

voľný

SP48

600 m2

70 800 €

voľný

SP49

600 m2

70 800 €

voľný

SP50

600 m2

70 800 €

voľný

SP51

600 m2

70 800 €

voľný

SP52

600 m2

70 800 €

rezervovaný

SP53

600 m2

70 800 €

predaný

SP54

600 m2

70 800 €

predaný

SP55

608 m2

71 744 €

predaný

SP56

798 m2

94 164 €

predaný

SP57

775 m2

91 450 €

predaný

SP58

755 m2

89 090 €

predaný

SP59

733 m2

86 494 €

predaný

SP60

710 m2

83 780 €

predaný

SP61

688 m2

81 184 €

voľný

SP62

663 m2

78 234 €

voľný

SP63

638 m2

75 284 €

voľný

SP64

613 m2

72 334 €

voľný

SP65

686 m2

80 948 €

voľný

SP66

646 m2

76 228 €

voľný

SP67

624 m2

73 632 €

voľný

SP68

603 m2

71 154 €

voľný

SP69

603 m2

71 154 €

voľný

SP70

611 m2

72 098 €

voľný

SP71

636 m2

75 048 €

predaný

SP72

657 m2

77 526 €

predaný

SP73

678 m2

80 004 €

predaný

SP74

699 m2

82 482 €

predaný

POLOHA ROZLOHA (m2) CENA DOSTUPNOSŤ
SP01 615 m2 72 570 € predaný
SP02 600 m2 70 800 € predaný
SP03 600 m2 70 800 € predaný
SP04 600 m2 70 800 € predaný
SP05 600 m2 70 800 € voľný
SP06 600 m2 70 800 € voľný
SP07 600 m2 70 800 € voľný
SP08 600 m2 70 800 € voľný
SP09 600 m2 70 800 € voľný
SP10 600 m2 70 800 € voľný
SP11 600 m2 70 800 € voľný
SP12 600 m2 70 800 € voľný
SP13 600 m2 70 800 € voľný
SP14 600 m2 70 800 € voľný
SP15 600 m2 70 800 € voľný
SP16 600 m2 70 800 € voľný
SP17 600 m2 70 800 € voľný
SP18 600 m2 70 800 € voľný
SP19 653 m2 77 054 € voľný
SP20 653 m2 71 154 € predaný
SP21 600 m2 70 800 € voľný
SP22 600 m2 70 800 € voľný
SP23 600 m2 70 800 € voľný
SP24 600 m2 70 800 € voľný
SP25 600 m2 70 800 € voľný
SP26 600 m2 70 800 € voľný
SP27 600 m2 70 800 € voľný
SP28 600 m2 70 800 € voľný
SP29 600 m2 70 800 € predaný
SP30 600 m2 70 800 € predaný
SP31 600 m2 70 800 € predaný
SP32 600 m2 70 800 € predaný
SP33 600 m2 70 800 € predaný
SP34 600 m2 70 800 € predaný
SP35 600 m2 70 800 € predaný
SP36 600 m2 70 800 € rezervovaný
SP37 602 m2 71 036 € rezervovaný
SP38 600 m2 70 800 € predaný
SP39 600 m2 70 800 € predaný
SP40 600 m2 70 800 € predaný
SP41 600 m2 70 800 € predaný
SP42 600 m2 70 800 € predaný
SP43 600 m2 70 800 € predaný
SP44 600 m2 70 800 € predaný
SP45 600 m2 70 800 € predaný
SP46 600 m2 70 800 € predaný
SP47 600 m2 70 800 € voľný
SP48 600 m2 70 800 € voľný
SP49 600 m2 70 800 € voľný
SP50 600 m2 70 800 € voľný
SP51 600 m2 70 800 € voľný
SP52 600 m2 70 800 € rezervovaný
SP53 600 m2 70 800 € predaný
SP54 600 m2 70 800 € predaný
SP55 608 m2 71 744 € predaný
SP56 798 m2 94 164 € predaný
SP57 775 m2 91 450 € predaný
SP58 755 m2 89 090 € predaný
SP59 733 m2 86 494 € predaný
SP60 710 m2 83 780 € predaný
SP61 688 m2 81 184 € voľný
SP62 663 m2 78 234 € voľný
SP63 710 m2 75 284 € voľný
SP64 613 m2 72 334 € voľný
SP65 686 m2 80 948 € voľný
SP66 646 m2 76 228 € voľný
SP67 624 m2 73 632 € voľný
SP68 603 m2 71 154 € voľný
SP69 603 m2 71 154 € voľný
SP70 611 m2 72 098 € voľný
SP71 636 m2 75 048 € predaný
SP72 657 m2 77 526 € predaný
SP73 678 m2 80 004 € predaný
SP74 699 m2 82 482 € predaný